ཆ་འཕྲིན་ཐེར་འདོན། mzjubao@cnr.cn

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

ཕ་ལི་སེ་ཐན་གྱིས་ཀ་ཧྲ་ས་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་མང་པོར་དབྱི་སེ་རལ་དམག་གི་འཇབ་རྒོལ་ཕོགས་ཡོད་ཅེས་བསྟན་ཡོད། དབྱི་སེ་རལ་གྱིས། དབྱི་སེ་རལ་དམག་གིས་ལ་ཧྥར་ས་ཐོག་དམག་དོན་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ནར་འགྱངས་བྱས་ཡོད་ཅེས་བསྟན་པ།

2024-04-17 10:54:00     责编:娜科
འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ། ཕ་ལི་སེ་ཐན་སྨྱན་སྦྱོར་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཀ་ཧྲ་ས་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་མང་པོར་ཚེས་16ཉིན་དབྱི་སེ་རལ་དམག་གི་འཇབ་རྒོལ་ཕོག་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་ལ་ཧྥ་གྲོང་ཁྱེར་ཉེ་འགྲམ་གྱི་སྡོད་ཁང་ཞིག་ལ་དབྱི་སེ་རལ་དམག་གི་དམག་འཐབ་གནམ་གྲུའི་འཇབ་རྒོལ་ཕོགས་ནས། མི་4རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དབྱི་སེ་རལ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་མི་སྣས། དབྱི་སེ་རལ་དམག་གིས་གཟའ་འཁོར་འདི་ནས་བཟུང་ལ་ཧྥར་ས་ཐོག་དམག་དོན་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ནར་འགྱངས་བྱས་ཡོད་ཅེས་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། 

 

 

འཛམ་གླིང་སྐར་ཁུངས།

▶པའེ་ཏེང་དང་ཐེ་རོན་ཕུ་གཉིས་སླར་ཡང་འགྲན་ལམ་དུ་ཞུགས།

ཐོག་མའི་འདེམས་བསྐོ་ནི་ཨ་རིའི་ཙུང་ཐུང་འདེམས་བསྐོའི་དུས་རིམ་དང་པོ་ཡིན་ཞིང་། ཟླ་6པའི་བར་རྒྱུན་མཐུད་རྒྱུ་རེད། ཐོག་མའི་འདེམས་བསྐོ་མཇུག་སྒྲིལ་རྗེས།

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ཕ་ལི་སེ་ཐན་གྱིས་ཀ་ཧྲ་ས་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་མང་པོར་དབྱི་སེ་རལ་དམག་གི་འཇབ་རྒོལ་ཕོགས་ཡོད་ཅེས་བསྟན་ཡོད། དབྱི་སེ་རལ་གྱིས། དབྱི་སེ་རལ་དམག་གིས་ལ་ཧྥར་ས་ཐོག་དམག་དོན་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ནར་འགྱངས་བྱས་ཡོད་ཅེས་བསྟན་པ།

མི་4རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དབྱི་སེ་རལ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་མི་སྣས། དབྱི་སེ་རལ་དམག་གིས་གཟའ་འཁོར་འདི་ནས་བཟུང་ལ་ཧྥར་ས་ཐོག་དམག་དོན་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ནར་འགྱངས་བྱས་ཡོད་ཅེས་བསྟན་ཡོད་པ་རེད།