བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ། ༼༣༡༽

ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་ང་ཚོ་ལྷན་དུ་ཀུའེ་ལིན་ལ་སྙུག་གཟིངས་གཏོང་གི་འགྲོ།

བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ། ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ།

བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ། ལེའུ་ཉེར་བཞི་པ།

བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ། ལེའུ་དགུ་པ།

བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ། ལེའུ་བརྒྱད་པ།

བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ། ལེའུ་བདུན་པ།

བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ། ལེའུ་དྲུག་པ།

བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ། ལེའུ་ལྔ་པ།

བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ། ལེའུ་བཞི་པ།

བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ། ལེའུ་གསུམ་པ།