བར་སྣང་ནས་ཀྲུང་གོ་བརྙན་ལེན་པ། ལེའུ་དྲུག་པ།
སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད། : 2019-07-13 ཡིག་གཟུགས། 【 ཆེ། 】 【 འབྲིང་། 】 【 ཆུང་། 】


གཤམ་གྱི་བརྙན་ཆ་ཚང་ལ་གཟིགས་རོགས་ཞུ།
WiFiཡོད་དུས་གཟིགས་ན་འཚམ།

ལེའུ་དྲུག་པ།
6
སྐར་མ་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་ཁྲང་ཀྲོའུ་ཆུ་བེད་ལྟེ་གནས་རྒྱུས་ལོན་ཞིག་བྱ།ཁྲང་ཀྲོའུ་ཆུ་བེད་ལྟེ་གནས་དེ་ཝུའུ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་ལེ12ཀྱི་སར་གནས་པ།

ཁྲང་ཀྲོའུ་ཆུ་བེད་ལྟེ་གནས་དེ་ཝུའུ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་ལེ12ཀྱི་སར་གནས་པ་དང་། ཆུ་འགོག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྤྱིའི་རིང་ཚད་ལ་སྨི34.76དང་། རགས་རྩེ་མཐོ་ཚད་ལ་སྨི34.6ཡོད། ཆུ་རགས་མཐོ་ཤོས་སྨི56བཅས་ཡོད་པ་དང་། གློག་འདོན་དང་ཆུ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་གཙོར་བྱས་པའི་ཆུ་བེད་ཆུ་གློག་ལས་གྲྭ་ཆེ་གྲས་ཤིག་ཡིན། ལས་རིགས་ནང་ཁུལ་གྱིས་ཤེལ་ཏོག་ཡུག་འབྲེལ་རིམ་རྒྱུགས་རྣམ་པའི་འཕྲུལ་ཚན་གློག་ཁང་ཁྲོད་ཀྱི༼འགག་གསུམ་འདུ་འགོད།༽ཡིན་ཞེས་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

ཆུ་འགོག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྤྱིའི་རིང་ཚད་ལ་སྨི34.76དང་། རགས་རྩེ་མཐོ་ཚད་ལ་སྨི34.6ཡོད། ཆུ་རགས་མཐོ་ཤོས་སྨི56བཅས་ཡོད་པ།

གློག་འདོན་དང་ཆུ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་གཙོར་བྱས་པའི་ཆུ་བེད་ཆུ་གློག་ལས་གྲྭ་ཆེ་གྲས་ཤིག་ཡིན།

ལས་རིགས་ནང་ཁུལ་གྱིས་ཤེལ་ཏོག་ཡུག་འབྲེལ་རིམ་རྒྱུགས་རྣམ་པའི་འཕྲུལ་ཚན་གློག་ཁང་ཁྲོད་ཀྱི༼འགག་གསུམ་འདུ་འགོད།༽ཡིན་ཞེས་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད།