more>>
སི་ཁྲོན་རྔ་པའི་མང་ཚོ
ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་ཤོམ་པ
ད་ལོའིNBAགསེར་གྱི་གཟེ
ས་འདིར་མེ་རི་འཕྱུར་ན
more>>
༄༅།།2018ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས།
༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་གསར་འགྱུར་མཉམ་སྒྲོག
༄༅།།བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས་བཀས་བཅད་བྱས་པའི་ཐ་སྙད་གསར་པ།