ཆ་འཕྲིན་ཐེར་འདོན། mzjubao@cnr.cn

པར་རིས་མིག་གི་དགའ་སྟོན།

དགུན་དུས་ཀྱི་མདོ་ལ་རི་བོར་འཚོ་གནས་ཡོད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།

2021-11-17 09:22:00     责编:sangjzm
དགུན་གྱི་ཁ་བས་གཡོགས་པའི་མདོ་ལ་རི་བོ་ནི་བག་ཆགས་ཞི་འཇམ་གྱི་སྣག་བྲིས་རི་མོ་ཞིག་དང་མཚུངས། རི་མོའི་ནང་གི་མདོ་ལ་རི་བོའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་རྩ་ཆེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་འཚོ་ཞིང་གནས་འདུག མདོ་ལ་རི་བོའི་ལྟེ་བར་གནས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་འབྲོང་ལུང་ཞང་དུ། ཁ་བ་དང་རི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་གསར་འགོད་པས་པར་ཤེལ་གྱིས་དགུན་དུས་ཀྱི་མདོ་ལ་རི་བོར་འཚོ་གནས་ཡོད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་པར་དུ་བླངས་ཐུབ་བྱུང་།

ཡོང་ཁུངས། མི་དམངས་དྲ་བ། 

འཛམ་གླིང་སྐར་ཁུངས།

▶རྒྱ་གར་དུ་དྲག་ཆར་གྱིས་མི་138ཙམ་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་འདུག

རྒྱ་གར་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་མ་ཧ་ལ་ཐུའོ་ཐེ་ལ་མངའ་སྡེའི་སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚེས་24ཉིན་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། དྲག་ཆར་གྱིས་མངའ་སྡེ་དེར་ཉུང་

中央广播电视总台 央广网 版权所有

དགུན་དུས་ཀྱི་མདོ་ལ་རི་བོར་འཚོ་གནས་ཡོད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།

དགུན་གྱི་ཁ་བས་གཡོགས་པའི་མདོ་ལ་རི་བོ་ནི་བག་ཆགས་ཞི་འཇམ་གྱི་སྣག་བྲིས་རི་མོ་ཞིག་དང་མཚུངས། རི་མོའི་ནང་གི་མདོ་ལ་རི་བོའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་རྩ་ཆེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་འཚོ་ཞིང་གནས་འདུག མདོ་ལ