བཻ་རོ་ཙ་ནས་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་དུ་བཞེངས་པར་གྲགས་པའི་མཆོད་རྟེན་འགའ།
2019-07-29 09:55:00
|
0

སོག་པོ་ཤང་གཉན་ལུང་རིང་དུ་ཡོད་པའི་འབག་མོ་མནན་པའི་མཆོད་རྟེན་ལུགས་འབྱུང་མ།


སོག་པོ་ཤང་གཉན་ལུང་རིང་དུ་ཡོད་པའི་འབག་མོ་མནན་པའི་མཆོད་རྟེན་ལུགས་འབྱུང་མ།


མཆོད་རྟེན་གྱི་ཟུར་ཞིག


མཆོད་རྟེན་གྱི་ཟུར་ཞིག


སོག་པོ་ཤང་གཉན་ལུང་རིང་དུ་ཡོད་པའི་འབག་མོ་མནན་པའི་མཆོད་རྟེན་ལུགས་ལྡོག་མའི་ཤུལ།


མོ་བཟའ་རྒྱལ་མོའི་རྒྱལ་ས་ཨང་གསུམ་པའི་འོག་གི་དགྲ་ས་ཐང་ན་ཡོད་པའི་བཻ་རོའི་ལུགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན།


མོ་བཟའ་རྒྱལ་མོའི་རྒྱལ་ས་ཨང་གསུམ་པའི་འོག་གི་དགྲ་ས་ཐང་ན་ཡོད་པའི་བཻ་རོའི་ལུགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན།


མོ་བཟའ་རྒྱལ་མོའི་རྒྱལ་ས་ཨང་གསུམ་པའི་འོག་གི་དགྲ་ས་ཐང་ན་ཡོད་པའི་བཻ་རོའི་ལུགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན།


མོ་བཟའ་རྒྱལ་མོའི་རྒྱལ་ས་ཨང་གསུམ་པའི་འོག་གི་དགྲ་ས་ཐང་ན་ཡོད་པའི་བཻ་རོའི་ལུགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན།

   མདུན་ངོས་སུ་ལོག་པ།