ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཅུའི་བོད་སྐད་ཀྱི་མཚན།
2018-01-04 15:31:00
|
0

༼ལོ་རྒྱུས།༽

ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཅུའི་བོད་སྐད་ཀྱི་མཚན།

དོན་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། ལོ་རྒྱུས་དང་རྣམ་ཐར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་དག་ངེས་པར་ཤེས་དགོས་པས་སོ། ། དཔྱད་གཞི་ཡིག་རིགས་འགའི་ནང་དུ་བཙལ་ཏེ། ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཞོན་ཐུང་ཡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དགུའི་མཚན་གསལ་བར་ཤེས་པ་འདི་ལྟར།

ཧྲུན་ཀྲི་(顺治)ལ་ཐབས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ།

ཁང་ཞི་(康熙)ལ་བདེ་སྐྱིད་རྒྱལ་པོ།

ཡུང་ཊིང་(雍正)ལ་གནམ་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ།

ཆན་ལུང་(乾隆)ལ་ལྷ་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ།

ཅ་ཆིན་(嘉庆)ལ་བསྔགས་སྨོན་རྒྱལ་པོ།

ཏོ་བཀྭང་ལ་(道光)སྲིད་གསལ་རྒྱལ་པོ།

ཞན་ཧྥུན་(咸丰)ལ་སྲིད་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ།

ཐུང་ཀྲི་(同治)ལ་ཀུན་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ།

བཀྭང་ཞི་(光绪)ལ་འོད་གསལ་རྒྱལ་པོ་ཟེར།

དཔྱད་གཞི་ཡིག་ཆ་དཀོན་པའི་དབང་གིས་ཞོན་ཐུང་ལ་བོད་མཚན་ཡོད་མེད་མ་ངེས་པས། དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཞུང་ལས་འཚོལ་བར་ཞུ།

རྩོམ་ཁུངས། གངས་ལྗོངས་ཉི་གཞོན།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྐྱིད།

   མདུན་ངོས་སུ་ལོག་པ།