ཆ་འཕྲིན་ཐེར་འདོན། mzjubao@cnr.cn

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

ཨ་རིའི་ཡ་མ་ཤུན་ཀུང་སིས་མི་༩༠༠༠ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ།

2023-03-21 09:13:00     责编:娜科

འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ། ཨ་རིའི་ཡ་མ་ཤུན་ཀུང་སིའི་དབུ་བཞུགས་ལག་བསྟར་དཔོན་གྱིས་སྤྱི་ཚེས་༢༠ཉིན་ལས་དོན་མི་སྣར་བསྐུར་བའི་ནང་འགུལ་འཕྲིན་ཡིག་ནང་། ཡ་མ་ཤུན་གྱིས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གཟའ་འཁོར་ཁ་ཤས་ནང་མི་༩༠༠༠ཉུང་འཕྲི་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བསྟན་ཡོད། ཁེ་ལས་ལ་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་ཐོབ་མེད་པ་དང་། མ་རྐང་ཤུགས་ཆེན་ཆག་པ་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག ཨ་རིའི་ཚན་རྩལ་མཐོ་བའི་ལས་རིགས་ཀྱིས་ལས་མི་མུ་མཐུད་ཉུང་འཕྲི་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཀུང་སི་ཆེ་ཁག་ཁག་གི་ལས་མི་ཉུང་འཕྲི་བྱེད་པའི་མི་གྲངས་ཀྱང་ཆིག་ཁྲི་ལས་བརྒལ་གྱི་ཡོད། ད་ལོའི་ཟླ་དང་པོར། ཡ་མ་ཤུན་གྱིས་མི་ཆིག་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་ཉུང་འཕྲི་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད།

འཛམ་གླིང་སྐར་ཁུངས།

▶རྒྱ་མཚོའི་ནང་སྤོས་འགྱིག་གི་རྡུལ་ཕྲན་དུང་ཕྱུར་ཁྲི་170ཙམ་ཡོད་འདུག

གཞན་ཡང་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་ཇུས་འདོན་ཚོགས་པ་དང་འཇར་ཕན་གྱི་ཁེ་གཉེར་མིན་པའི་སྒྲིག་གཞི་སྟེ་འཇར་ཕན་རྒྱུ་ནོར་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་སྙན་ཞུའི་ནང་།

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ཨ་རིའི་ཡ་མ་ཤུན་ཀུང་སིས་མི་༩༠༠༠ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ།

ཀུང་སི་ཆེ་ཁག་ཁག་གི་ལས་མི་ཉུང་འཕྲི་བྱེད་པའི་མི་གྲངས་ཀྱང་ཆིག་ཁྲི་ལས་བརྒལ་གྱི་ཡོད། ད་ལོའི་ཟླ་དང་པོར། ཡ་མ་ཤུན་གྱིས་མི་ཆིག་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་ཉུང་འཕྲི་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད།