ཆ་འཕྲིན་ཐེར་འདོན། mzjubao@cnr.cn

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

ནེ་པ་ལའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུའི་སྒམ་ཆུང་ནག་པོ་རྙེད་ཡོད་པ།

2023-01-17 15:12:00     责编:娜科

སྤྱི་ཚེས་16ཉིན། ནེ་པ་ལའི་དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་ཅུད་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཀྱིས། འཚོལ་སྐྱོབ་མི་སྣར་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནེ་པ་ལའི་དབུས་རྒྱུད་ཀྱི་པོག་ར་ས་ཁུལ་གྱི་གནམ་གྲུ་ལྷུང་ཡུལ་དངོས་ནས་སྤྱི་ཚེས་15ཉིན་ལྷུངས་བའི་ནེ་པ་ལའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུའི་སྒམ་ཆུང་ནག་པོ་རྙེད་ཡོད་པ་རེད། ནེ་པ་ལའི་དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་ཅུད་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ནེ་རུའུ་ལས། འཚོལ་སྐྱོབ་ནང་ཞུགས་མཁན་ཉེན་རྟོག་ལ་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུའི་སྒམ་ཆུང་ནག་པོ་རྙེད་ཡོད་པས་གང་མགྱོགས་ང་ཚོར་ལག་འབྱོར་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཤད་འདུག

འཛམ་གླིང་སྐར་ཁུངས།

▶ཨུ་རུ་སུའི་དཔོན་རིཊ་ཀྱིས་ཨུ་རུ་སུ་དང་ཡུག་རེན་བར་ཞི་གྲོས་་་

ཚའེ་ཁོ་ཧྥུའུ་ཡིས། ཨུ་རུ་སུ་དང་ཡུག་རེན་གྱི་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་མ་ཟད། གྲོས་མོལ་བྱེད་འགོ་འཛུགས་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་ནི་ཨ་རི་དང་ཡོ་རོབ་ཀྱིས་གདོང་ཐུག་སློང་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་བརྗོད།

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ནེ་པ་ལའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུའི་སྒམ་ཆུང་ནག་པོ་རྙེད་ཡོད་པ།

ནེ་པ་ལའི་དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་ཅུད་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ནེ་རུའུ་ལས། འཚོལ་སྐྱོབ་ནང་ཞུགས་མཁན་ཉེན་རྟོག་ལ་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུའི་སྒམ་ཆུང་ནག་པོ་རྙེད་ཡོད་པས་གང་མགྱོགས་ང་ཚོར་ལག་འབྱོར་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཤད་འདུག