སྒོ་འདི་གཉིས་ཕྱེ་དང་ཁ་པར་ལ་དལ་དུས་མེད།
སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད། : 2019-07-23 ཡིག་གཟུགས། 【 ཆེ། 】 【 འབྲིང་། 】 【 ཆུང་། 】

ད་དུང་ཐབས་ཤེས་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཡོད་དེ།

དེ་ནི་ཤོང་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་ཞིག་ཉོ་རྒྱུ་དེ་རེད།

དེ་ལྟར་མཉེན་ཆས་ཡག་པོ་དག་གང་འདོད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

ཡོང་ཁུངས།二丫小妙招(ID:eryamiaozhao)