▶བོད་ཀྱི་གཞས་མ་གནམ་མཚོའི་གཞས་གསར།༼བཟོ་རྒྱལ་དགྱེས་པའི་མཆོད་དབྱངས།༽
སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད། : 2018-11-19 ཡིག་གཟུགས། 【 ཆེ། 】 【 འབྲིང་། 】 【 ཆུང་། 】

བོད་ཀྱི་གཞས་མ་གནམ་མཚོའི་གཞས་གསར།༼བཟོ་རྒྱལ་དགྱེས་པའི་མཆོད་དབྱངས།༽བོད་ཀྱི་གཞས་མ་གནམ་མཚོ།

བོད་ཀྱི་གཞས་མ་གནམ་མཚོ།བོད་ཀྱི་གཞས་མ་གནམ་མཚོ།

ཡོང་ཁུངས། བོད་གླུ་འཕྲིན་སྟེགས་ཆེན་མོ།
ལྟ་སྐུལ། ཝང་ཧྥེ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྐྱིད།