♬ཁམས་སྐད། ༼ཟ་རྔམས་ཅན་གྱི་སྡེ་དཔོན།༽
སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད། : 2017-07-08 ཡིག་གཟུགས། 【 ཆེ། 】 【 འབྲིང་། 】 【 ཆུང་། 】

ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་བོད་སྐད་འཕྲིན་ལམ་གྱི་༼སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་༽ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་ཁམས་པའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་ཚོར་བྱིས་སྒྲུང་དང་། བྱིས་གླུ། དེ་བཞིན་ན་ཆུང་བྱིས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་འཕྲིན་སྣ་ཚོགས་བཀོད་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། ལེ་ཚན་འདི་གསན་གྲོགས་ལྷན་རྒྱས་དང་ལྷག་པར་དུ་ན་ཆུང་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
སྒྲ་ཕབ་ཡོངས་ཁུངས། ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་བོད་སྐད་འཕྲིན་ལམ་ཁམས་སྐད་རྩོམ་སྒྲིག་ས་ཚིགས།

ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་པ། ཀུན་བཟང་དབང་མོ།
བྱིས་སྒྲུང་གི་ཡོངས་ཁུངས། ༼ཨ་ཁུ་སྟོན་པའི་སྒྲུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ༽
བྱིས་སྒྲུང་བཅོས་སྒྲིག་གནང་མཁན། ཚེ་རྡོར།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་ཚན་པ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།