ཆ་འཕྲིན་ཐེར་འདོན། mzjubao@cnr.cn

དོན་ཆེན་མེ་ལོང་།

འཇུ་བཟུང་བཀའ་རྒྱ། མི་འདི་དག་མཐོང་རྗེས་མྱུར་དུ་ཉེན་བརྡ་ཐོང་།

2019-11-08 09:18:00     责编:卓玛才让

Aརིམ་པའི་འཇུ་བཟུང་བཀའ་རྒྱ། མི་འདི་དག་མཐོང་རྗེས་མྱུར་དུ་ཉེན་བརྡ་གཏོང་དགོས།

     ཟླ་11ཚེས་4ཉིན་སྤྱི་བདེ་པུས་Aརིམ་པའི་འཇུ་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ནས། ནག་འབྲེལ་ཉེས་ཅན་20འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་རྒྱ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། མིག་སྔར་ཉེས་ཅན་20ལས་མི་4ཁྲིམས་རྒྱར་ཚུད་ཡོད་པ་རེད

 

བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་མི་སྣ་16གི་མིང་ཐོ་གཤམ་གསལ།

 

1.ཀའོ་ཧྥུ་ཞིན། ཕོ། ཧུའེ་རིགས། 1973ལོའི་ཟླ་3པའི་ཚེས་3ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲའོ་དབྱང་ཆུས་བྱང་སྐོར་བཞི་པའི་ཤར་ལམ་ཨང་73པའི་ཐོག་ཁང་3པའི་ཚན་པ་5པའི་ཨང་902པ་ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་110228197303030018ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ཀའོ་ཧྥུ་ཞིན་གྱི་འདྲ་པར།

 

2.ཅ་ཝེ་ཝེ། གཅེས་མིང་ལ་ལའོ་ཝེ། བུད་མེད། རྒྱ་རིགས། 1987ལོའི་ཟླ་1པོའི་ཚེས་24ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཐའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཆའོ་ཞི་ཆུས་ཅ་ཀྲོང་གྲོང་ཚོའི་ཐོག་ཁང་ཨང་18པའི་ཚན་པ་1པོའི་201ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་130503198701242726ཡིན།

 

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ཅ་ཝེ་ཝེ་ཡི་འདྲ་པར།

 

3.ཁྲེན་ཧྥུ་ཧྭ། བུད་མེད། རྒྱ་རིགས། 1980ལོའི་ཟླ་8པའི་ཚེས་12ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཚུལ་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཐའེ་ཡོན་གྲོང་ཁྱེར་ཞིན་ཧྭ་ལིན་ཁུལ་གྱི་ཧན་ཞི་མོན་སྲང་ལམ་ཨང་7པའི་ཏུའོ་ཏིར་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ཐོག་ཁང་ཨང་1པའི་སྡོད་གནས་Aཡི་ཚན་པ་2པའི་ཨང་1102པ་ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་142327198008125824ཡིན།

 

△དོགས་ཅན་ཉེས་ཅན་ཁྲེན་ཕུའུ་ཧྭ་ཡི་འདྲ་པར།

 

4.མ་ཞའོ་རྨིན། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1963ལོའི་ཟླ་5ཚེས་29ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཧྲན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ཡུན་ཁྲེང་གྲོང་ཁྱེར་ཡན་ཧུའུ་ཁུལ་ལུང་ཅུས་གྲོང་བརྡལ་ཀྲའོ་གྲོང་ཚོ་ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་142701196305292177ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་མ་ཞའོ་རྨིན་གྱི་འདྲ་པར།

 

5.ཀྲང་ཐུང་ཀང་། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1979ལོའི་ཟླ་4པའི་ཚེས་8ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་པའོ་ཐོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཁུན་ཏུའུ་ལུན་ཆུས་ཨོའུ་ཧྥེང་ལི་ཅིན་ཁུལ་ཆུང་གི་སྟར་པ་12ཀྱི་ཨང་402པ་ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་150207197904081019ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ཀྲང་ཐུང་ཀང་གི་འདྲ་པར།

 

6.ལིན་ཅན་ཁྲེན། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1988ལོའི་ཟླ་10ཚེས་30ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཧྥུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཧྥུ་ཏིན་གྲོང་ཁྱེར་ཅང་པིན་ལྷོ་ལམ་གྱི་སྲང་ལམ་དྲུག་པའི་ཨང་3པ་ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་352203198810300514ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ལིན་ཅན་ཁྲེན་གྱི་འདྲ་པར།

 

7.ཝང་ཧའེ་ཐའོ། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1972ལོའི་ཟླ་4པའི་ཚེས་4ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཅི་ལིན་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲོན་ཡུན་ཁུལ་གྱི་ཁྲའེ་ནན་གཞིས་ཁུལ་གྱི་ཨང་རྟགས་4-6-128ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་22020419720404331Xཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ཝང་ཧའེ་ཐའོ་ཡི་འདྲ་པར།

 

8.སུན་དབྱི་ཅང་། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1969ལོའི་ཟླ་2པའི་ཚེས་1ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཅི་ལིན་དབྱི་ཏི་ནི་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་པའེ་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་ཧྥུ་སུང་རྫོང་སུང་ཅང་གཙང་པོ་གྲོང་བརྡལ་པའེ་ཧྲན་ཁྲོམ་གཞུང་ཨུ་ལྷན་བཞི་པའི་ཚོགས་ཆུང་4ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་220621196902010236ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་སུན་ཅུན་ཅང་གི་འདྲ་པར།

 

9.དབྱང་ཝེ། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1983ལོའི་ཟླ་8པའི་ཚེས་11ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་སུང་ཙི་གྲོང་ཁྱེར་ལའོ་གྲོང་རྡལ་ཞིན་ཧྭ་གྲོང་ཚོའི་ཚོ་ཆུང་9པའི་ཨང་59པ་ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་421087198308114234ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ཅན་དབྱང་ཝུའེ་ཡི་འདྲ་པར།

 

10.སུའུ་ཝེ། ཕོ། དབྱིས་རིགས། 1988ལོའི་ཟླ་7ཚེས་16ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཀུའེ་ཀྲོའུ་ཞིང་ཆེན་ཝེ་ཉིང་དབྱིས་རིགས་མའོ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གངས་རི་གྲོང་རྡལ་ཀའོ་ཏི་གྲོང་ཚོའི་ཀའོ་ཁྲའོ་ཚོ་ཆུང་གི་ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་522427198807163014ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་སུའུ་ཝེ་ཡི་འདྲ་པར།

 

11.ཅའོ་ཞའོ་ལིན། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1977ལོའི་ཟླ་2པའི་ཚེས་10ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཧོ་པི་གྲོང་ཁྱེར་ཧོ་པི་ཆུས་ཧོ་པི་གྲོང་བརྡལ་ཏུང་ཐོའུ་གྲོང་ཚོ་ཨང་14པ་ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་410611197702100015ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ཅའོ་ཞའོ་ལིན་གྱི་འདྲ་པར།

 

12.མུའུ་ཀྲེན་ཡུས། ཕོ། ཐུའུ་ཅ་རིགས། 1976ལོའི་ཟླ་7ཚེས་16ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ལི་ཁྲོན་གྲོང་ཁྱེར་ཏུའུ་ཐིང་ཁྲོམ་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ཞི་བདེ་ཁྲོམ་གཞུང་ཨང་39པའི་1003ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས422802197607165433ཡིན།

 

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་མུའུ་ཀྲེན་ཡུས་ཀྱི་འདྲ་པར།

 

13.ཡུས་ཧྥན་ཞང་། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1980ལོའི་ཟླ་11ཚེས་13ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་སུའེ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཙོང་ཏུའུ་ཆུས་ཏུང་ཁྲེང་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ལེ་ཧྲན་ལམ་ཆེན་ཨང་རྟགས་182ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་421302198011130893ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ཡུས་ཧྥན་ཞང་གི་འདྲ་པར།

 

14.ཀྲོའུ་དབྱིན་ཅེ། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1982ལོའི་ཟླ་9ཚེས་2ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་ལིན་ཞང་གྲོང་ཁྱེར་ཝུའུ་ལི་ཕེ་སྲང་ལམ་དོན་གཅོད་ཁང་ཆའོ་ཐོའུ་སྡེ་ཁུལ་གྲོང་ལྷན་གྱི་ཁྲང་ཨན་དཀྱིལ་ལམ་ཨང་37པ་ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་430682198209020517ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ཀྲོའུ་དབྱིན་ཅེའི་འདྲ་པར།

 

15.ལི་ཞིན་ཞིང་། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1973ལོའི་ཟླ་1ཚེས་19ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཧྲང་ཆིའུ་གྲོང་ཁྱེར་ལུའོ་དབྱང་ཆུས་ཧྥེང་ཆའོ་ཞང་ཚུའེ་ཀྲོང་གྲོང་ཚོའི་རྒྱབ་ཀྱི་ལི་ཀྲོང་གི་ཨང་515པ་ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་412322197301198431ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ལི་ཅན་ཞིན་གྱི་འདྲ་པར།

 

16.ཨོའུ་ཞིན་ཡུན། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1984ལོའི་ཟླ་2ཚེས་13ཉིན་སྐྱེས། ཐེམ་ཐོ་གནས་ཡུལ་ཧའེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཆུང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲང་ཕོ་གྲོང་རྡལ་ཀའོ་ཐང་གྲོང་ཚོའི་ཨང་23པ་ཡིན། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས་460002198402134111ཡིན།

△དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ཨོའུ་ཞིན་ཡུན་གྱི་འདྲ་པར།

 

     རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གོང་གསལ་བྲོས་བྱོལ་དུ་སོང་བའི་མི་སྣའི་ཁུངས་སྣེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་རྗེས། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཐེར་འདོན་གོང་ཞུ་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས། ཁུངས་སྣེ་ནུས་ལྡན་མཁོ་འདོན་བྱས་ནས་འཛིན་བཟུང་ལས་དོན་ལ་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་ཚེ་སྤྱི་བདེ་པུས་མི་དམངས་ཤོག་སྒོར་ཁྲི་5ཡི་བྱ་དགའ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས།

中央广播电视总台 央广网 版权所有