ཁོར་སྲུང་།
ss.jpg
 ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་ལྟར། མཚོ་སྔོན་གྱིས2014ལོ་ནས་བཟུང་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཤུལ་བཞག་ནང་ཚུད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མགོ་བརྩམས་པ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང2012ལོར་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཤུལ་བཞག་སྙན་ཞུར་ཐོག་མའི་སྣེ་ཟུར་མངོན་པ་རེད།
res10_attpic_brief.jpg
ལྗོན་ཤིང་སྔ་ས་ནས་ཉི་འོད་སྒྲིབ་ཐུབ་པ་དང་སྔོན་ཆད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་བྱེ་ཐང་ནས་ད་དུང་དེ་སྔོན་གྱི་རྗེས་ཤུལ་རབ་རིབ་ཙམ་མངོན་ཞིང་མཆིས།
111.jpg
དེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་གི་དཔྱད་བརྗོད་པ་གྲགས་ཅན་མཱ་ཡུན་གྱིས་ལོ་བཅུའི་རྗེས་སུ་མཆིན་པའི་སྐྲན་ནད་དང་། གློ་བའི་སྐྲན་ནད། ཕོ་སྐྲན་ནད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཐམས་ཅད་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་དང། མཆིན་སྐྲན་མང་ཆེ་བ་ནི་ཆུ་བོའི་འབག་བཙོག་ལས་བྱུང་བ་དང། གློ་སྐྲན་ནི་ང་ཚོའི་མཁའ་རླུང་གི་འབག་བཙོག་དུག་སྤྲིན་དེས་བཟོས་པ་ཅིག་རེད། ཕོ་བའི་སྐྲན་ནད་ནི་ང་ཚོའི་འབག་བཙོག་གི་ཟས་རིགས་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་
བོད་ཁུལ་གྱི་ཆུའི་བདེ་འཇགས།
2015-05-25
ཚེ་སྲོག་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།
2014-03-05
བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་དགོན་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།
2016-11-18
རྔ་ལྗོངས་ཁོར་ཡུག་མྱུར་སྐྱོབ་ཚོགས་པ།
2016-12-15